Upadłość konsumencka – pojęcie, warunki, konsekwencje

Upadłość konsumencka to dla wielu osób jedyny sposób na wyjście z zadłużenia i powrót do normalnego życia. Złożenie wniosku o jej ogłoszenie nie powinno być jednak zbyt pochopną decyzją. Ogłoszenie upadłości pociąga bowiem za sobą szereg konsekwencji. Czym jest upadłość konsumencka? Kto może wystąpić z wnioskiem o jej ogłoszenie i jak to zrobić?

Upadłość konsumencka – pojęcie

Upadłość konsumencka to częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia osoby fizycznej. Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić dłużnik, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wniosek złożyć może także wierzyciel osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, ale od dnia wykreślenia jej z właściwego rejestru nie minął rok. Dotyczy to także osób fizycznych, będących wspólnikami osobowych spółek handlowych.

Upadłość konsumencka to dla wielu osób szansa na powrót do normalnego życia i wyjście z zadłużenia. Zgodnie z raportem opublikowanym przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej na podstawie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych w 2021 roku upadłość konsumencką ogłoszono w stosunku do 18205 osób. W pierwszej połowie 2022 roku zaś – w stosunku do 7339 osób.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. O niewypłacalności mówić można zaś wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Domniemywa się zaś, że ma to miejsce, jeśli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzy miesiące.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się z uiszczeniem opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie stosownego wniosku. Składany jest on na odpowiednim formularzu urzędowym, a dołączyć należy do niego dokumenty potwierdzające informacje w nim zawarte. Mogą być to umowy, wezwania do zapłaty, nakazy sądowe, postanowienia o wszczęciu egzekucji lub zajęcia egzekucyjne. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w biurze podawczym właściwego sądu lub wysłać pocztą.

Warto podkreślić, że rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje na posiedzeniu niejawnym. Co istotne, w świetle znowelizowanych w 2020 roku przepisów, na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości nie są badane przez sąd okoliczności, które spowodowały niewypłacalność dłużnika.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć często jest jedynym sposobem na pozbycie się długów, pociąga za sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim dłużnik musi pamiętać, że nie oznacza ono co do zasady umorzenia długów, ale jest szansą na ugodowe zaspokojenie przez dłużnika roszczeń wierzycieli. Ponadto musi mieć on świadomość, że ogłoszenie upadłości zostaje obwieszczone publicznie tj. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacja o upadłości przekazana zostaje także pracodawcy, a dostęp do akt postępowania mają wszyscy wierzyciele.