Kim jest i kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Doradca restrukturyzacyjny to osoba, posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym. Kto może nić zostać?

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to licencjonowany podmiot, który może wykonywać określone czynności w ramach postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

 • syndyka w postępowaniu upadłościowym,

 • nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

 • zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

 • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które polegają na udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień oraz na świadczeniu innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, licencję doradcy może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, którego obywatelstwo posiada;

 • posiada nieposzlakowaną opinię;

 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej trzy lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie, z którego pochodzi;

 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, ani też nie są w stosunku do niej ujawnione informacje w tymże rejestrze;

 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

W ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego pojawia się także pojęcie kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Kim on jest? Tytuł taki uzyskuje doradca restrukturyzacyjny, który wykaże, że w ciągu siedmiu ostatnich lat przed złożeniem wniosku przeprowadził określoną w art. 16a ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego ilość postępowań upadłościowych lub zarządzał określonym majątkiem przedsiębiorcy, lub też przeprowadził określone postępowanie układowe lub sanacyjne. Uogólniając, wskazać można, że kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny to doradca o większym doświadczeniu zawodowym, mający do czynienia z bardziej skomplikowanymi sprawami.